Jdi na obsah Jdi na menu

ČLENSTVÍ - PRO ZÁJEMCE

24. 9. 2009

 

VÝŇATEK ZE STANOV CHOS, O.S.

ČÁST 2.

Členství v CHOS, práva a povinnosti členů

Přihláška do CHOS

 
Čl. IV.
Vznik členství v CHOS
 1. Členství ve spolku je dobrovolné; ucházet se může každá fyzická osoba nad 18 let, která je občanem ČR. Členství může být uděleno i cizím státním příslušníkům.
 2. O členství se žádá písemnou přihláškou.
 3. Členství v CHOS vzniká přijetím nového člena představenstvem CHOS a zaplacením členského příspěvku.
 
Čl. V.
Zánik členství v CHOS
 1. Členství v CHOS zaniká v těchto případech:
a)      úmrtím člena,
b)      písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z CHOS,
c)      nezaplacením ročního členského příspěvku a to ani po písemné upomínce,
d)      vyloučením člena představenstvem CHOS podle čl. V., odstavce 2,
e)      zrušením spolku.
 
 1. Člen může být nadpoloviční většinou všech členů představenstva CHOS vyloučen ze sdružení, pokud došlo k :
a)      odsouzení člena za úmyslně spáchaný trestný čin a to po nabytí právní moci rozsudku,
b)      závažnému porušení stanov CHOS či programových zásad CHOS,
c)      poškozením dobrého jména sdružení na veřejnosti.
 
 1. Pokud je člen vyloučen představenstvem CHOS, může se do měsíce proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolacím orgánem je valná hromada CHOS. Ta rozhoduje podle čl. V. odstavce 4.
 2. O vyloučení či odvolání člena rozhoduje valná hromada CHOS nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. Vyloučení člena nabývá platnosti dnem rozhodnutí příslušného orgánu.
 
Čl. VI.
Členství v jiných organizacích
 1. Členství v CHOS se nevylučuje s členstvím v jiných občanských sdruženích, které výrazným způsobem neodporují zásadám a programu CHOS.
 
Čl. VII.
Práva a povinnosti členů
 1. Každý člen CHOS má stejná práva a povinnosti.
 2. Každý člen má tato základní práva:
a)      právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení,
b)      právo na informace o činnosti CHOS a účast na všech jím pořádaných akcích,
c)      právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji CHOS,
d)      právo volit a být volen do všech orgánů a funkcí CHOS,
e)      právo svobodné kritiky.
 
 1. Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:
a)      dodržovat stanovy CHOS a respektovat usnesení orgánů CHOS,
b)      bez odkladu informovat představenstvo o všech skutečnostech důležitých pro činnost sdružení,
c)      řídit se programem CHOS a podílet se na jeho realizaci dle svých možností,
d)      řádně vykonávat svěřené funkce,
e)      pravidelně platit členské příspěvky,
f)        chránit majetek CHOS,
g)      chránit dobré jméno CHOS a jeho členů a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů sdružení.
 
Čl. VIII.
Členské příspěvky
 1. Roční členský příspěvek na běžný rok se platí vždy do 30. května, nestanoví-li představenstvo CHOS jinak.
 2. Výši minimálního ročního členského příspěvku určuje valná hromada CHOS.
 3. Za vedení evidence členských příspěvků zodpovídá pokladník CHOS.
 
Čl. IX.
Zánik sdružení
1.      Sdružení zaniká:
a)      dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím valné hromady,
b)      rozhodnutím ministerstva vnitra.
2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář